|
|
در کنار استاد علی معروفی بنیانگذار آیکیدو و شودوکان آیکیدو ایران