|
|
در کنار وزیر اسبق ورزش و جوانان دکتر محمود گودرزی