|
|
دریافت حکم دبیری کمیته رفاه از دبیر فدراسیون کاراته ج.ا.ایران آقای وحید مومنی