|
|
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشدجلسه دفاع پایان نامه دانشگاه علامه طباطبایی

رشته مدیریت استراتژیک در سازمان های ورزشی

نمره پایان نامه:  ۱۸:۹۵ از ۱۹

از سمت راست تصویر به چپ عالیجنابان:

استاد راهنما: دکتر غلامرضا شعبانی بهار (رئیس محترم فدراسیون تیر و کمان)

استاد مشاور: دکتر جواد شهلایی

دانشجو: هادی اسماعیل نژاد

استاد داور: فرزاد غفوری