|
|
برگرفته از داستان “سپرده به زمین” اثر “بیژن نجدی”